SOUTĚŽÍME

Sledujte nás na facebooku a instagramu

Připravujeme pro vás soutěže o vstupenky na festival.


OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH


I. Obecná ustanovení

1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku nebo Instagramu odpověď na soutěžní otázku.

2. Organizátorem soutěže je společnost Firemky s.r.o., se sídlem Chamrádova 682/28, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČ: 27800806 (dále jen "organizátor").

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku nebo Instagramu.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 

 1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové nebo instagramové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen "zákon"), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže 

 1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže. 

 2. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

IV. Výhry a jejich předání 

 1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

2. Každý výherce bude vyzván ke kontaktování týmu HRAVÁ OVA soukromou zprávou pro projednání detailů k předání výhry.

3. Výhry budou výhercům zasílány elektronickou formou na e-mail. V případě hmotných cen probíhá předání v Ostravě v sídle organizátora (Firemky s.r.o., Chamrádova 682/28, Ostrava Kunčičky, 718 00). Výherci hmotných cen mají možnost si výhru nechat zaslat na vlastní náklady dle individuální domluvy.

4. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

V. Zveřejnění pravidel 

Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v poznámce facebookové a instagramové stránky HRAVÁ OVA a také na webových stránkách na adrese: www.hravaova.cz/soutezime